REGLER FOR DELTAGELSE

 1. Reklamekrav

Innsendte arbeider skal ha lokalt tilknytning, men kan være produsert og vist utover regionen. Alle innsendte arbeider skal være produsert og mangfoldiggjort for oppdragsgivers regning, og godkjent for innsendelse av oppdragsgiver.

2. Offentliggjøringskrav

Arbeider kan kun sendes inn en gang og skal være offentliggjort i perioden fra 01.10 2015 til 30.09 2016.

3. Originalitetskrav

Arbeider hvor ideen i stor grad er inspirert av andre arbeider, norske eller utenlandske, skal ikke sendes inn. (Se også punkt 6, Behandling av mistanke om plagiat.)

4. Lovlighetskrav

Arbeider som er i strid med norsk lov, og som er dømt eller stanset av Forbrukerombudet og/eller Markedsrådet, kan ikke delta i konkurransen.

5. Hva med arbeider som ikke tilfredsstiller disse kravene?

Disse arbeidene vil ikke bli juryert. Hvis det er åpenbart at innsender var i god tro da arbeidet ble sendt inn, vil innsendingsavgiften bli refundert etter konkurransen.

6. Behandling av mistanke om plagiat

Med plagiat menes at et arbeid bygger på en annen ide uten å tilføre denne noe vesentlig. Et plagiat er med andre ord et arbeid som uten særlig grad av tvil er mer enn inspirert av hovedideen i et annet arbeid laget av andre reklameskapere. Har et jurymedlem mistanke om at et arbeid ut i fra denne definisjonen er plagiat, skal vedkommende melde fra til sin juryleder uten å nevne sin mistanke for andre jurymedlemmer. Jurylederen skal så umiddelbart melde fra til juryformannen.

 

Så fort det er fremsatt mistanke om plagiat, skal den som har mistanke, i samarbeid med juryledelsen, forsøke å fremskaffe bevis for påstanden. Med bevis menes konkret det arbeidet man mener er plagiert. Hvis bevis ikke kan fremskaffes, skal mistanken om plagiat ikke legges frem for diskusjon. Hvis man derimot finner bevis, skal dette legges frem for jurylederene som samlet diskuterer og avgjør om arbeidet er plagiat eller ikke (hvis en juryleder jobber i det anklagede byrået, gjelder vanlig inhabilitet og lederen må forlate rommet). Hvis mulig, skal også den som er beskyldt for plagiat få en mulighet til å argumentere sin sak.

Hvis mistanken om plagiat kommer fra en person utenfor juryen, skal juryledelsen avgjøre hvorvidt mistanken skal legges frem til diskusjon på denne måten. Men også her må man ha bevis for å legge frem mistanken om plagiat for juryen. Mistanke om plagiat skal meldes så tidlig som mulig.

 

Bevis kan legges frem for juryen under hele juryeringsprosessen, og en jobb kan således bli trukket fra konkurransen også etter at den er blitt tildelt premie. I tvilstilfeller er det juryleder i samarbeid med utvalgt representant fra styret i HOOM som avgjør.

7. Inhabilitet

Hvis et jurymedlem jobber i byrået hvis arbeid skal vurderes, gjelder vanlig inhabilitet og medlemmet må forlate rommet mens arbeidet vurderes.

8. Innsendelse

Alle arbeider leveres digitalt.

9. Betaling for innsendte arbeider

Innsendte arbeider innbetales på kontonummer: 1800.16.72793 senest 1. okt. 2016

Arbeider uten registrert betaling vil ikke bli vurdert.

Er det spørsmål vedrørende det praktiske rundt juryeringen kan disse rettes til:

Juryansvarlig i HOOM på tlf: 981 21 414

  • Facebook
  • Instagram

HOOM © 2019